แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. บุคคลใดถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้อง
เฉลย

การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทานสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยไม่ระบุว่าจะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีอานิสงส์มาก การถวายสังฆทานใช้วิธีการประเคน ดังนั้นต้องเป็นการยกสังฆทานขึ้นถวายด้วยสองมือ หากเป็นผู้ชายสามารถถวายได้มือต่อมือ แต่หากเป็นผู้หญิงต้องถวายผ่านผ้าที่พระสงฆ์ทอดให้ และการจัดสิ่งของเพื่อถวายสังฆทานต้องเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ จำเป็นและมีคุณภาพดี ดังนั้นข้อ ข. จึงถูกต้อง