แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
60% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
เฉลย

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาหรือเข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา