แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. การเข้าค่ายพุทธบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
เฉลย

การเข้าค่ายพุทธบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกกาย วาจา ใจตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา