แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
90% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เฉลย

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามารถกระทำได้หลายครั้งตามกำลังแห่งศรัทธาและความเลื่อมใส มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ การมอบตัว การเตรียมการ และพิธีการ ซึ่งต้องมีบุคคล 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายผู้แสดงตน