แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
90% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. เหตุใดต้องมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เฉลย

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีความสำคัญเพื่อเป็นการปฏิญาณตนว่าจะนับถือพระพุทธศาสนาและยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต