แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักธรรม
เฉลย

การปฏิบัติตามหลักธรรม ได้แก่ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การไหว้พระสวดมนต์ การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการปฏิบัติตามประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา