แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ชาวพุทธต้องศึกษาพระธรรมคือข้อใด
เฉลย

เหตุผลสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาพระธรรมเพื่อให้รู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน