แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดมิใช่หน้าที่ชาวพุทธ
เฉลย

หน้าที่ชาวพุทธ ได้แก่ ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา