แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. ผู้เยาว์จะกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่กรณีตามข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม
เฉลย

ผู้เยาว์จะกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ส่วนกรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เช่น ตามข้อ ข. เป็นนิติกรรมที่เป็นการสมควรแก่ฐานะและจำเป็นเพื่อการเลี้ยงดูชีพตามสมควร ผู้เยาว์จึงสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง ข้อ ก. และ ค. ก่อให้เกิดภาระผูกพัน ไม่ใช่นิติกรรมที่เพียงเพื่อได้สิทธิอันใดอันหนึ่งหรือหลุดพ้นจากหน้าที่แต่อย่างใด จึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ส่วนข้อ ง. การทำพินัยกรรมจะมีผลสมบูรณ์ ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หากทำพินัยกรรมที่บุคคลที่มีอายุไม่คร 15 ปีบริบูรณ์ ทำขึ้นนั้นถือเป็นโมฆะ