แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. โดยหลักแล้วผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์คือบุคคลใด
เฉลย

โดยหลักแล้วผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ คือ ผู้ปกครอง ได้แก่ บิดา มารดา