แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. เด็กมีสิทธิตามอนุสัญญาสิทธิเด็กในเรื่องใดต่อไปนี้ ก. สิทธิในการมีชีวิตรอด ข. สิทธิด้านพัฒนาการ ค. สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง ง. สิทธิในการมีส่วนร่วม จ. สิทธิในการมีทรัพย์สิน
เฉลย

สิทธิตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ได้แก่ 1.สิทธิในการมีชีวิตรอด 2.สิทธิด้านพัฒนาการ 3.สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง 4.สิทธิในการมีส่วนร่วม