แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
91% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. บุคคลในข้อใดยังเป็นผู้เยาว์
เฉลย

ผู้เยาว์ คือ บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรืออาจบรรลุนิติภาวะได้โดยการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นข้อ ค. จึงยังเป็นผู้เยาว์