แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
36% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. ผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุกี่ปี ถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์จะส่งผลให้พินัยกรรมมีผลเช่นไร
เฉลย

ผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์จะส่งผลให้พินัยกรรมมีผลโมฆะ