แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. บุตรที่เกิดมาโดยบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ถือว่าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดบ้าง
เฉลย

บุตรที่เกิดมาโดยบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ถือว่าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียว