แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. ข้อใดผิด
เฉลย

สิทธิหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา คือ บุตรจะฟ้องร้องบิดามารดาของตนไม่ได้ บุตรจะต้องเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา หากไม่ปรากฏบิดามีสิทธิใช้สกุลมารดา และบุตรจำเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา