แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้อง
เฉลย

บิดามารดามีหน้าที่กำหนดที่อยู่ให้บุตร อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควร สามารถทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อเป็นการตักเตือนเมื่อบุตรทำผิด มีสิทธิให้บุตรทำงานตามความสมควรแก่ความสามารถ และมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินของบุตรด้วยความระมัดระวัง