แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
91% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับประโยชน์ตามตัวอย่างข้อใด
เฉลย

การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดประโยชน์แก่ตนเอง คือ ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะกระทำความผิด และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความสงบในสังคม และเมื่อรู้กฎหมายย่อมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง ไม่ต้องเกรงกลังใครมาเอารัดเอาเปรียบ