แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทโดยอุปมาเรื่องความพอดีแก่พระโสณโกฬิวิสะอย่างไร
เฉลย

พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทแก่พระโสณโกฬิวิสะ โดยอุปมาเรื่องความพอดีกับพิณสามสาย กล่าวคือ หากขึงตึงเกินไปสายก็ขาด ขึงหย่อนเกินไปเสียงไม่ไพเราะ แต่ถ้าขึงพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป เสียงก็ดังไพเราะ เช่นเดียวกันหากมีความเพียรมากก็จะเกิดความฟุ้งซ่าน มีความเพียรหย่อนเกินไปจะเกิดความเกียจคร้าน ดังนั้น ควรมีความเพียรแต่พอดี