แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
70% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากทางใด
เฉลย

ปัญญาเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน การพิจารณาหาเหตุผล และการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ