แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. พุทธสาวกท่านใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านความเพียร
เฉลย

พระโสณโกฬิวิสะเถระได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านความเพีย