แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) เป็นชาวพุทธตัวอย่างที่โดดเด่นในด้านใด
เฉลย

สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) เป็นชาวพุทธตัวอย่างที่โดดเด่นในด้านความมีปัญญา โดยพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและหนังสือทางพระพุทธศาสนาจนแตกฉานเชี่ยวชาญ