แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
50% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. วัณณาโรหชาดกสอนให้รู้ถึงหลักในเรื่องใด
เฉลย

วัณณาโรหชาดกสอนให้รู้ว่า การมีความหนักแน่นและมีความสามัคคีต่อกันย่อมไม่แตกแยกด้วยคำพูดยุยงของผู้อื่น