แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. นายจูฬันเตวาสิกเป็นตัวอย่างที่ดีในหลักธรรมข้อใด
เฉลย

นายจูฬันเตวาสิกเป็นตัวอย่างที่ดีในหลักธรรมอิทธิบาท 4 คือ นายจูฬันเตวาสิกมีใจรักในด้านการค้าขาย มีความเพียรพยายาม มีความเอาใจใส่ในงานมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์แก่กิจการได้ โดยมีการวางแผนและมีหลักการในการทำงาน