แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่คุณความดีที่โดดเด่นของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
เฉลย

คุณความดีที่โดดเด่นของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้แก่ ทำอะไรทำจริง คือ สนใจศึกษาเรื่องอะไรก็ศึกษาให้รู้แจ้ง มีความกตัญญูต่อบุพการี คือ ปฏิบัติตัวดี ไม่สร้างความหนักใจให้บุพการี ประหยัด รู้จักหารายได้ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนาและนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่อย่างกว้างขวาง