แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. วัดในพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมอย่างไร
เฉลย

เพราะวัดมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม เช่น เผยแพร่ธรรมคำสอนให้คนทำแต่ความดี, เป็นแหล่งสถานศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณรผู้บวชเรียน, เป็นสถานที่ที่มีส่วนช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญรักษาศีล