แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
91% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. ความเชื่อเรื่องนรก – สวรรค์ส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง
เฉลย

ความเชื่อเรื่องนรก – สวรรค์ส่งผลทำให้คนไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวว่าจะตกนรก