แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. พระสงฆ์รูปใดที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาวัดในเขตภาคเหนือ เป็นทั้งพระนักพัฒนาและพระปฏิบัติจนได้รับการยกย่องให้เป็น “นักบุญแห่งล้านนา”
เฉลย

ครูบาศรีวิจัยเป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาวัดในเขตภาคเหนือ เป็นทั้งพระนักพัฒนาและพระปฏิบัติจนได้รับการยกย่องให้เป็น “นักบุญแห่งล้านนา”