แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. ประเพณีในข้อใดที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนา
เฉลย

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนาโดยเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที