แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. หากเราต้องการจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จจะต้องยึดมั่นในหลักธรรมในข้อใด
เฉลย

หากเราต้องการจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จจะต้องยึดมั่นในหลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่มีความพึงพอใจในสิ่งที่จะทำ (ฉันทะ), ทำสิ่งนั้นด้วยความเพียร (วิริยะ), ทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจ (จิตตะ) และเมื่อทำงานนั้นเสร็จจะต้องไตร่ตรองตรวจดูงานนั้นอีกครั้ง (วิมังสา)