แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
91% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. ถ้าคนไทยลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งใดจะเป็นหนทางทำให้ประเทศชาติพินาศย่อยยับ
เฉลย

เพราะอบายมุข ได้แก่ สุรา นารี การคบคนพาล และการเล่นการพนันย่อมเป็นหนทางทำให้ไปสู่ความพินาศย่อยยับ