แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
91% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. หลักธรรมทางพุทธศาสนาในข้อใดที่มีส่วนช่วยไม่ให้คนเราทำความชั่วและเกรงกลัวต่อบาป
เฉลย

หิริ – โอตตัปปะเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยไม่ให้คนเราทำความชั่วและเกรงกลัวต่อบาป