แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ประเพณีไทยข้อใดไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนา
เฉลย

ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่ไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนา