แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
91% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. วัฒนธรรมด้านศิลปกรรมในข้อใดที่ไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนา
เฉลย

รูปปั้นฤๅษีดัดตนที่วัดโพธิ์เป็นศิลปกรรมที่ไม่ได้มีบ่อเกิดมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนา