แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาชาติไทย
18% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. พระสงฆ์รูปใดที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยนำหลักธรรมะมาปรับสอนให้เข้ากับกาลสมัย
เฉลย

ทั้งท่าน พระมหาสมปอง ตาลปุตโต, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุต ปยุตโต) ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยนำหลักธรรมะมาปรับสอนให้เข้ากับกาลสมัยทั้งสิ้น