แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ภาษีใดไม่มีในปัจจุบัน
เฉลย

ภาษีมรดกไม่มีในปัจจุบัน ส่วนภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีอากรและแสตมป์ปัจจุบันยังคงมีอยู่