แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
60% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกินจำนวนเท่าใดที่ได้รับยกเว้นภาษี
เฉลย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี