แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
40% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ปีภาษีคือช่วงระยะเวลาใด
เฉลย

ปีภาษีคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม