แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บภาษีข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
เฉลย

เนื่องจากข้อ 2. 3. และ 4. ถูกต้องแล้ว แต่ข้อ 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บภาษี คือ กรมสรรพากร