แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
40% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นภาษีทางตรง
เฉลย

ภาษีอากรทางตรง คือภาษีที่ภาระตกกับบุคคลที่กฎหมายประสงค์ให้รับภาระ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็นต้น