แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
40% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรคือ
เฉลย

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร เช่น เป็นรายได้ของรัฐ เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในนโยบายการคลังของประเทศ ดังนั้นข้อ ง. จึงไม่ใช่