แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
40% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ลักษณะของภาษีอากรที่ดีเป็นไปตามข้อใด
เฉลย

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี คือ 1. มีความเป็นธรรม 2. มีความแน่นอน และชัดเจน 3. มีความสะดวก 4. มีประสิทธิภาพ 5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 6. อำนวยรายได้ 7. มีความยืดหยุ่น