แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
60% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ภาษีคืออะไร
เฉลย

ภาษี คือ รายได้ของรัฐที่บังคับเก็บจากประชาชน เพื่อนำมาหมุนเวียนให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินตามนโยบายของรัฐ โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร