แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดมิใช่การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา
เฉลย

การไตร่ตรองหาข้อบกพร่องแต่ของคนอื่นมิใช่การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา ส่วนข้อ 2. 3. และ 4. สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา