แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ผู้ที่ได้รับการศึกษาขั้นศีลจะได้รับผลอย่างไร
เฉลย

ผู้ที่ได้รับการศึกษาขั้นศีลจะเป็นคนที่มีวินัย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน