แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. จุดมุ่งหมายสูงสุดของไตรสิกขาคืออะไร
เฉลย

จุดมุ่งหมายสูงสุดของไตรสิกขา คือ นิพพาน