แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. เหตุใดการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขาจึงต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ข้อ
เฉลย

เนื่องจากหลักไตรสิกขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขาจึงต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ข้อ