แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การจะเป็นผู้มีสมรรถภาพทางจิตและมีสุขภาพจิตดีต้องศึกษาขั้นใด
เฉลย

การจะเป็นผู้มีสมรรถภาพทางจิตและมีสุขภาพจิตดีต้องศึกษาขั้นสมาธิ