แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
60% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. การศึกษาขั้นปัญญามีอานิสงค์ตามข้อใด
เฉลย

การศึกษาขั้นปัญญามีอานิสงค์ คือ เป็นคนมีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี อีกทั้งยังรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นกัลยาณมิตรของผู้อื่นได้