แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
60% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. หลักธรรมมรรคในข้อใดที่ตรงกับการศึกษาขั้นศีลในหลักธรรมไตรสิกขา
เฉลย

หลักธรรมสัมมากัมมันตะ ในมรรค 8 คือ กระทำชอบ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง จึงตรงกับการศึกษาขั้นศีล ในหลักธรรมไตรสิกขาซึ่งคือ การฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทางกาย วาจา การไม่ทำชั่วทั้งปวง ส่วนสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิตรงกับไตรสิกขาข้อการศึกษาขั้นสมาธิ