แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ข้อใดมิใช่หลักธรรมในไตรสิกขา
เฉลย

ธรรมมิใช่หลักธรรมในไตรสิกขา